Creative Crunch #  How to Make Up for Good  Personal

(bu-list)-Creative-Crunch_how-to-make-up-for-good-personal ข่าว-make-up

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม

บุคคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการแต่งหน้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมภาพลักษณ์ด้านบุคคลิกภาพที่ดี ในการบรรยายครั้งนี้ วิทยากรได้มีการWorkshop ไปพร้อมๆกับนักศึกษา และให้มีการวิเคราะห์ลักษณ์บุคคลิกภาพของตนเอง เพื่อเสริมเติมแต่งในจุดด้อย และพัฒนาจุดเด่นของตนเอง ที่สำคัญจะต้องเสริมเติมแต่งให้เหมาะสมกับอายุ เพศ และลักษณะของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit