ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ
 เสริมสร้างความรู้ เคียงคู่ความดี มีความคิดสร้างสรรค์ 
โดย
สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และแผนกทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร A5 ชั้น 5 ห้อง The Banquet 
สรุปโครงการ-30-สค-57_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit