Banner ICE SIPA 2

 

DSC_7625

 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสถาบันเสรษฐกิจสร้างสรรค์ (Institute for Creative Economy – ICE) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดหลักสูตรอบรม “เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” โดยได้รับความร่วมมือสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยให้ช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ โดยการจัดหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาภาคการศึกษาผลิตบุคคลากรด้านซอฟต์แวร์ไม่พร้อมใช้งานในอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในการใช้งานและพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมที่จะไปต่อยอดในงานจริงได้ทันที ลดเวลาที่แต่ละองค์กรต้องใช้ในการฝึกอบรมภายในเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านได้อีก 6-12 เดือน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ในด้านนี้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้น

ม.กรุงเทพ จึงขอเรียนเชิญสมาคมฯ พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะจัดดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปีสุดท้ายที่ใกล้จบการศึกษาหรือจบแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 100 คนในรุ่นแรก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2557 โดยแบ่งการอบรมภาคทฤษฎี 80 ชั่วโมง (เรียนทุกเสาร์-อาทิตย์) และปฏิบัติภายใต้แนวคิด 80 Hour Innovation Boot Camp โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมบรรยาย แบ่งปันประสบการณ์จริง และให้โจทย์ภาคปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร และได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติกรณีผลงานที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมได้รับการพิจาณาว่ามีความโดดเด่นจากคณะกรรมการจัดงาน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กมลีพร สงสกุล สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-921-9120 หรืออีเมล kamaleeporn.s@bu.ac.th

Leave a Reply

clear formSubmit