Print

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยร่วมกับโครงการIntegrated Leaning ของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีผู้เข้าร่วมฟังทั้งนักศึกษา และบุคคลภายนอก(อาจารย์จากโรงเรียนมัธยมฯในเขตกรุงเทพมหานคร)ที่เข้าดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเสวนาในครั้งนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนที่มุ่งเน้นการบูรณาการ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมี หน่วยงาน สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานพลักดันให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีโอกาสได้พบกับภาคเอกชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้นักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ หรือ Startup ได้ด้วยตนเองอย่างแข็งแกร่งในครั้งนี้ วิทยากรยังได้อธิบายความเข้าใจในเรื่อง Startup ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งโดยมากตอนนี้จะเป็น Startup จากสายงานด้าน Tecnology แต่แท้จริงแล้ววิทยากรยังได้ให้ความรู้ว่า ทุกสายวิชาชีพที่มีในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาสามารถสร้างให้ตัวเองเป็น startupได้ แต่ต้องมี partner ที่ดีด้วย จึงเป็นการดีมากที่มีการเรียนรู้แบบ Integrated Learning

 

Leave a Reply

clear formSubmit