ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ
 เสริมสร้างความรู้ เคียงคู่ความดี มีความคิดสร้างสรรค์ 
โดย
สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และแผนกทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร A5 ชั้น 5 ห้อง The Banquet 
สรุปโครงการ-30-สค-57_1

Leave a Reply

clear formSubmit